Tuesday, November 20, 2007

7. Καλός στα μαθηματικά / Good at math

ΛΕΕΙ:
Στίρεμ 46:
1. Η εμφάνιση δεύτερης, τρίτης κτλ. προόδου είναι πιθανή, δεδομένης της ύπαρξης ειδικών (σίγκβερτ) σφαλμάτων στην πρώτη «κύρια» πρόοδο.
2. Το πεδίο υπεράνω της «κύριας» προόδου, σύμφωνα με την ανάπτυξη της προόδου αυτής καθαυτής και περαιτέρω, ενισχύεται (διαστέλλεται) λόγω της δυνητικής πιθανότητας εμφάνισής σε αυτήν δεύτερης, τρίτης κτλ. προόδου και, δεδομένης της τάσης της κύριας προόδου προς στο άπειρο, τείνει και το ίδιο προς αυτό.
Θα εξετάσουμε εδώ οκτώ παραδείγματα «κύριας» ακολουθίας
που αποτελείται από 5, 7, 10, 11 και 15 ψηφία.HE SAYS:
Stirem 46:
1. The emergence of a second, third, etc. series is possible given the appearance of special (sigvert) errors in the first “primary” series.
2. The field above the “primary” series, in accordance with the extension of the series itself, and furthermore it is strengthened (expands) because of the potential possibility of the emergence in it of a second, third, etc. series, and given the approach of the “primary” series to infinity, itself also strives toward infinity.
We will examine here eight instances with a “primary” series consisting of 5,7,10,11, and 15 figures.


Γκόρσκι
ΣΦΑΛΜΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ
«Η πρόοδος ηρεμεί»
Από συνομιλίες.

Gorsky
ERROR OF THE SERIES
“The series calms”
From conversations.
Σχόλιο της Γκόρσκαγια:
Ο γιος μου, από μικρός, ήταν καλός στα μαθηματικά. Αποφοίτησε από τη Μαθηματική Σχολή της Μόσχας με άριστα και στο πανεπιστήμιο τον δέχτηκαν μεταξύ των πρώτων και ευφυέστερων.
Όλοι του οι καθηγητές έλεγαν ότι θα είχε μέλλον στα μαθηματικά. Δεν καταλαβαίνω τίποτα απ’ αυτά, πάντως, όταν σπούδαζε στη σχολή, έκανε ακόμη και δικές του ανακοινώσεις.
Πιστεύω πως ό,τι επακολούθησε ήταν αποτέλεσμα της μεγάλης του υπερκόπωσης. Την υγεία του δεν την πρόσεχε ποτέ, και όταν πια δεν έμενε μαζί μας, έτρωγε ελάχιστα.
Όλες του τις σημειώσεις και τα προσχέδια (σαν αυτά) τα φυλάω στο ντουλάπι του, σε πλήρη τάξη.

Commentary by Gorskaya:
My son has had mathematical ability since childhood. He graduated from Moscow Mathematics School with flying colors and was admitted to the university among the best and the brightest.
All his teachers saw a mathematical future for him. I don’t understand anything about this, but when he was studying in school he even had his own publications.
I believe that what happened was the result of this extreme exhaustion. He never paid attention to his health, and when he moved away from us, he ate very poorly.
All of his notes and drafts (like these) are kept in his closet in complete order.


Σχόλιο του Κόγκαν:
Κατά την άποψή μου, εδώ έχουμε μια τολμηρή προσπάθεια ορισμού του «ερεστισμού».
Το πρόβλημα προφανώς κινητοποίησε και τον ίδιο τον Γκόρσκι, για έναν παραπάνω λόγο, ότι ήταν ιδιαίτερα χαρισματικός άνθρωπος – δεν είναι τυχαίο ότι πολλά στοιχεία του έργου του έχουν ένα καθαρά προσωπικό ύφος.
Η ιδέα που προτείνει μπορεί, κατά τη γνώμη μου, να συνοψισθεί στα ακόλουθα:
Αν κάποιο στοιχείο της προόδου παρατεθεί ποιοτικά στην πλήρη πρόοδο και δεν αφομοιωθεί από αυτήν, τότε η τάση οδηγεί σε αιφνίδια (ερεστική) εμφάνιση νέας προόδου.

Commentary by Kogan:
As far as I can understand, here is undertaken a bold attempt to describe and reveal the mechanism of “heuristicism”.
This problem really got to Gorsky himself, apparently, especially as a question of his own giftedness – it is not accidental that many elements in his work are of a clearly personal nature.
The idea which he proposes, in my opinion, can be reduced to the following:
If any element of the series is qualitatively juxtaposed to the entire series and cannot be assimilated by the series, then this tension leads to a sudden (heuristic) appearance of a new series.


Σχόλιο της Λούνινα:
Με προβληματίζουν αληθινά οι τρεις τελευταίες σελίδες των σχεδίων, όπου το μικρό σπιτάκι και ο άνθρωπος είναι εντελώς, μα εντελώς περιττά…

Commentary by Lunina:
I am really worried by the three pages of the next to last series of drawings, where the little house and the person are entirely, entirely superfluous…


Αποσπάσματα από το 7ο Λεύκωμα της πανομοιότυπης έκδοσης Ο κύκλος 10 χαρακτήρες του Ίλια Καμπακόφ (ΕΜΣΤ, Αρ. Εισ. 155/01), με τίτλο « Ο μαθηματικός Γκόρσκι» (51 Χ 36 εκ., σελίδες 37)
Extracts from the 7th Album in the facsimile edition The Cycle 10 Characters by Ilya Kabakov (EMST, Inv. No. 155/01), titled “Mathematical Gorski” (51 X 36 cm, pages 37)

1 comment:

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.