Wednesday, November 21, 2007

8. Όλες οι γωνίες / All the corners

ΛΕΕΙ:
…Πριν πάρω σύνταξη δούλευα σε μια επιτροπή επιθεώρησης στο υπουργείο και έκανα συχνά επαγγελματικά ταξίδια. Πολλές φορές λάμβανα μέρος σε συνέδρια, μερικές φορές στο προεδρείο, πέντε ολόκληρες ώρες, και οι ομιλούντες μακρηγορούσαν.
Μ’ έπιανε υπνηλία και, για να μην αποκοιμηθώ σχεδίαζα με το μολύβι στα συνεδριακά έντυπα. Το αφεντικό μου, ο Σόκολοφ έλεγε: «Τι κάνεις εκεί, Νικολάι Αλεξέγεβιτς, καταστρέφεις τα έγγραφα; Γιατί δεν παίρνεις ένα χαρτί λευκό;». Είχα όμως πια τόσο πολύ συνηθίσει να σχεδιάζω στα περιθώρια, που και στα λευκά χαρτιά σχεδίαζα καλύτερα στις γωνίες και τα περιθώρια, στη μέση δεν μπορούσα να σχεδιάσω τίποτα. Τα ταξινομούσα αμέσως, πολλά τα πετούσα και τα υπόλοιπα τα τακτοποιούσα.


HE SAYS:
… Before my retirement I worked on an inspection committee at our ministry and I often went on business trips. Often I had to sit at conferences, sometimes in the presidium, for five hours, the speeches were long.
I would want to go to sleep, and sometimes I would draw on all the conference materials with my pencil just to keep from doing so. My boss at the time, Sokolov, would say: “What are you doing, Nikolai Alekseevich, running documents? Why don’t you use a clean piece of paper?” But by then I had gotten so used to drawing in the margins, that even on a white piece of paper I could draw well only in the margins and corners, but I couldn’t draw anything in the middle. I sorted through it all immediately, I threw out a lot, and the rest I put in order.

Το πρώτο λεύκωμα του Μαλίγκιν
ΣΤΗ ΓΩΝΙΑ
…Στην πραγματικότητα, δεν υπήρχε κανείς στη γωνία όπως νομίζαμε…
Ι. Τουργκένιεφ, Καπνός

First album by Maligin
IN THE CORNER
… Actually, there was no one in the corner where it seemed…
I. Turgenev ’’Smoke”
Σχόλιο της Μαλίγκινα:
Όταν ήταν νέος, ήταν όμορφος, λεπτός, αλλά πολύ ντροπαλός και συγκρατημένος… Συναντηθήκαμε στη γωνία. Γινόταν χορός στο τεχνολογικό ινστιτούτο.
Όλοι χόρεψαν και εμείς οι δυο στεκόμαστε όρθιοι ακουμπώντας στον τοίχο όλη τη βραδιά. Η βραδιά τελείωνε. Τον ρώτησα: «Και γιατί δεν χορεύεις; Δεν ξέρεις;» «Όχι», είπε. «Ξέρω, αλλά φοβάμαι να πάω στην πίστα». «Κι εγώ το ίδιο» του είπα.
Έτσι συναντηθήκαμε...


Commentary by Maligina:
When he was young he was handsome, thin, but very shy and inhibited…We met in the corner. There was a dance at our technical institute.
Everyone had already been dancing for a while, and we were standing alone along the wall all evening. Everything was almost over. I said to him: ’’And why aren’t you dancing? Don’t you know how?” ’’No” he said ’’I know how, but I’m afraid to go to the center. ’’I said to him: ’’So am I.”
That’s how we met…

Δεύτερο λεύκωμα του Μαλίγκιν
ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ
…Σύρθηκε στην κώχη και κοίταξε κάτω…
Ι. Τσάμπι, Κουμάσα-ούνι


Second album by Maligin
ALONG THE EDGE
…He crawled to the very edge and looked down…
I. Champi ’’Kumasa-uni”


Το τέταρτο λεύκωμα του Μαλίγκιν :
ΣΤΙΣ ΓΩΝΙΕΣ
…Όπου η γωνία Α ισούται με τη γωνία Β…
Βιβλίο Γεωμετρίας


Fourth album by Maligin:
IN THE CORNERS
…Where angle A is equal to angle B…
Geometry textbook

Το πέμπτο λεύκωμα του Μαλίγκιν:
ΣΤΙΣ ΑΚΡΕΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΓΩΝΙΕΣ
…τελικά όλοι κάθισαν και έγινε ησυχία.
Ι. Τουργκένιεφ, Οι τραγουδιστές


Fifth album by Maligin:
ALONG THE EDGES AND CORNERS
…Finally, everybody sat down and it became quiet.
I. Turgenev ’’The Singers”

Σχόλιο του Σέφνερ:
Από θεολογική άποψη, τα σχέδιά του είναι άμεμπτη αντανάκλαση της κοσμικής ιεραρχίας. Όχι μόνο δεν πάει στο κέντρο, στη μέση, ούτε να γειτνιάσει μ’ αυτό δεν επιθυμεί.
Ο άνθρωπος, όπως ολόκληρος «αυτός» ο κόσμος, καταλαμβάνει την περιφέρεια, την «άκρη».
Το κέντρο δεν του ανήκει.

Commentary by Shefner:
From the theological point of view, his drawings are an irreproachable reflection of a cosmic hierarchy. Not only does man not occupy the middle or the center, but he cannot even be located near it.
Man, just like all of ’’this” world, occupies the periphery, the “edge”.
The center doesn’t belong to him.


Σχόλιο της Λούνινα:
Νομίζω πως τη γυναίκα του την αγαπάει αληθινά.

Commentary by Lunina:
I think he really loves his wife.


Αποσπάσματα από το 8ο Λεύκωμα της πανομοιότυπης έκδοσης Ο κύκλος 10 χαρακτήρες του Ίλια Καμπακόφ (ΕΜΣΤ, Αρ. Εισ. 156/01), με τίτλο «Ο διακοσμητής Μαλίγκιν» (51 Χ 36 εκ., σελίδες 72)
Extracts from the 8th Album in the facsimile edition The Cycle 10 Characters by Ilya Kabakov (EMST, Inv. No. 156/01), titled “ The Decorator Maligin” (51 X 36 cm, pages 72)

No comments: